Verkoop en- Leveringsvoorwaarden

RPCS
Industrieweg 2A
9521 CE Nieuw Buinen
Website: www.rpcs.nl
E-mailadres: info@rpcs.nl

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons
aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden van toepassing op
door ons aangegane overeenkomsten tot verkoop en levering en reparatie en onderhoud van ons
productassortiment.
1.2 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “koper” moet hieronder worden
verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat, uit hoofde
van een met ons gesloten koop- of andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke of
rechtspersoon die met ons een koop- of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name
wordt onder “koper” ook verstaan, degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden
geleverd, gerepareerd en/of onderhouden.
1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken
indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
1.4 Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper
niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden
van de koper door ons uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de
koper niet in strijd komen met het bepaalde in onze algemene voorwaarden. Komen de voorwaarden
van de koper aldus in strijd met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden
bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het
voorgaande niet af.

1.5 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “(levering van) zaken” wordt
daaronder ook verstaan het verrichten van diensten en (advies-, reparatie- en
onderhouds)werkzaamheden van welke aard ook die zaken betreffende.

Artikel 2 AANBIEDINGEN

2.1 Al onze offertes moeten worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper tot het
doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf
uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald.
De aan ons gegeven opdracht geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de
zogenaamde opdrachtbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.
Indien geen termijn is aangegeven, zijn door ons gedane offertes 6 weken geldig, te rekenen vanaf de
dag van de offerte.
2.2 Van door ons gedane offertes maken deel uit: ontwerpen, tekeningen, beschrijvingen,
afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes
betrekking hebben.
Dit alles blijft ons eigendom, moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder
onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of aan derden worden
afgegeven, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 10.000,- (zegge: tien duizend Euro)
per overtreding. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom
eventueel bestaande rechten voor.
Bij opdrachten tot vervaardiging van zaken op basis van door koper aan ons verstrekte gegevens,
tekeningen etc. vrijwaart koper ons volledig voor eventuele inbreuken op rechten van derden.
2.3 De inhoud van folders, drukwerken, prijslijsten etc. bindt ons niet, tenzij daar in de overeenkomst
uitdrukkelijk schriftelijk naar wordt verwezen.

Artikel 3 ADVIEZEN, ONTWERPEN EN MATERIALEN

3.1 Door ons verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.
3.2 Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor een door of namens koper uitgewerkt ontwerp,
noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp.
Voor de functionele geschiktheid van de door koper voorgeschreven materialen is koper zelf
verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal
voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van koper is bestemd.

3.3 Ingeval van opdracht nemen wij bij ontwerpen die niet door of namens ons zijn gemaakt, alleen
de verantwoordelijkheid op ons voor de vervaardiging overeenkomstig de opdracht en voor de
deugdelijkheid van de gebruikte materialen, voor zover deze materialen niet door koper zijn
voorgeschreven.
Koper is bevoegd niet door hem voorgeschreven materialen voor verwerking te (doen) onderzoeken.
De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening. Na verwerking van de materialen kan koper
zich er niet op beroepen dat de gebruikte materialen functioneel niet geschikt zijn, noch op andere
gebreken die hij redelijkerwijs bij een onderzoek had kunnen en/of behoren te ontdekken.
3.4 Wenst koper bij de opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte
ontwerp aan ons over te dragen, dan behoeven wij de verantwoordelijkheid niet te aanvaarden.
Aan ons moet voldoende tijd worden gelaten om over deze opdracht een beslissing te nemen. Wij
moeten daarbij de gelegenheid hebben het gehele ontwerp te bestuderen en na te rekenen en koper
dient ons alle bescheiden die daartoe noodzakelijk of dienstig zijn te verstrekken.
3.5 Van ons kan niet worden gevergd dat wij het in het vorige lid bedoelde onderzoek kosteloos
verrichten.
3.6 Wij aanvaarden nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen en/of materialen die door
koper zelf ter beschikking zijn gesteld of door koper zijn voorgeschreven.
3.7 Wij doen ons best de kleuren van de artikelen zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven. Toch
is het mogelijk dat de kleuren op de foto’s afwijken van de echte kleuren. Dit kan bijvoorbeeld
afhangen van het beeldscherm van uw computer. Als u twijfelt over een kleur, kunt u altijd contact
met ons opnemen.

Artikel 4 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 Overeenkomsten komen langs elektronische weg (per internet; per e-mail) eerst tot stand
wanneer wij een ons langs elektronische weg (per e-mail) gegeven opdracht aanvaarden
(bevestigen).
De opdracht wordt door ons zo spoedig mogelijk na ontvangst van de opdracht langs elektronische
weg (per e-mail) bevestigd. De opdracht wordt geacht door ons te zijn ontvangen op het moment dat
de opdracht voor ons toegankelijk is geworden.
Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij onze
opdrachtbevestiging langs elektronische weg (per e-mail) verzenden. Als datum van
aanvaarding/bevestiging van de opdracht geldt de datum waarop wij de opdrachtbevestiging langs
elektronische weg (per e-mail) verzenden.

4.2 Overigens komen overeenkomsten eerst tot stand wanneer wij een ons gegeven opdracht
schriftelijk aanvaarden. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment
waarop wij onze opdrachtbevestiging verzenden. Als datum van aanvaarding/bevestiging van de
opdracht geldt de datum waarop wij de opdrachtbevestiging verzenden.
4.3 De door ons aan de koper verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de
gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van de
opdrachtbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen twee werkdagen na dagtekening van de
opdrachtbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft, dat hij zich niet met de inhoud ervan kan
verenigen.
4.4 Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze
medewerkers of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als
vertegenwoordiger(s) optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door
onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders schriftelijk zijn bevestigd.
4.5 Op alle offertes van ons zijn deze algemene voorwaarden van toepassing als waren zij daarin
letterlijk opgenomen.

Artikel 5 PRIJZEN

5.1 Onze prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief
omzetbelasting, andere heffingen van overheidswege, kosten voor vervoer en verpakking.
5.2 De wijze van verpakking en verzending wordt door ons bepaald. Verpakkingen worden, tenzij
schriftelijks anders is overeengekomen, niet door ons teruggenomen.
5.3 De in offertes, contracten, prijslijsten en opdrachtbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd
op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals
valutakoersen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten
en andere heffingen van overheidswege.
5.4 Wij behouden ons het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is
gekomen, maar voor de dag van levering verhogingen in een of meer van de kostenfactoren
optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen.
Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
ontbonden te verklaren zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook toe
aan de koper, echter slechts indien wij ons binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op
het standpunt stellen dat uit verandering in de kosten een verhoging van de in de
opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de koper van dit recht gebruik maakt, dient

hij binnen 5 dagen na ontvangst van de betreffende mededeling van ons bij aangetekende brief de
ontbinding in te roepen.
5.5 Indien ter bewerking aangeboden zaken qua samenstelling niet in overeenstemming zijn met
datgene wat ons ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was, zijn wij gerechtigd het
daaruit voortkomende meerwerk aan koper in rekening te brengen.

Artikel 6 AFLEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

6.1 De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is
gekomen (mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de opdracht nodig hebben in ons bezit
zijn) en, indien en voor zover het leveringen buiten Nederland betreft, wij betaling van de koopprijs
hebben ontvangen (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen).
6.2 De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Levertijden worden verlengd met de tijd
gedurende welke de koper enig verschuldigd geworden bedrag, nadat dat opeisbaar is geworden,
onbetaald heeft gelaten.
Bij niet tijdige levering moeten wij derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.
Ingeval – in afwijking van het bovenstaande – in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete
op overschrijding in de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de
overschrijding van de levertijd een gevolg is van de in artikel 12 van deze algemene voorwaarden
genoemde gevallen van overmacht.
6.3 Wij hebben het recht een opdracht in gedeelten uit te voeren, zulks in die zin dat wij zaken naar
de mate waarin zij gereed zijn aan de koper leveren. Alsdan zijn wij gerechtigd reeds geleverde zaken
onmiddellijk aan de koper te factureren.
6.4 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van de zaken
franco. Aflevering zal uitsluitend geschieden aan verharde wegen en door het door ons gebruikte
transportmiddel bereikbare adressen. Koper is gehouden ervoor zorg te dragen dat op het tijdstip
van levering door ons op de plaats van lossing, een of meer personen van de zijde van koper
beschikbaar zijn om ons assistentie te verlenen bij het lossen van de door ons te leveren zaken.
6.5 Zodra de te leveren zaken op de plaats van bestemming uit het transportmiddel zijn geladen gaat
het risico waar het deze zaken betreft over op de koper.
Wij zijn nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot bedrag dat wij in verband met het
verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en/of verzekeraar kunnen
verkrijgen. Op verzoek van de koper zullen wij onze vordering op de vervoerder en/of verzekeraar
aan koper cederen, zulks in de plaats van schadeloosstelling van de koper door ons.

6.6 Verzoekt de koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen
plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
6.7 De koper is gehouden de zaken binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke
daarvan zijn wij gerechtigd om – zulks te onzer keuze – op grond van het bepaalde in artikel 6:60
Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot levering van de
overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling
van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de koper niet aan zijn
betalingsverplichtingen voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden.
Indien de koper overeenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft de zaken binnen de
overeengekomen termijn af te nemen en wij de betaling van de koopsom vorderen, worden de zaken
geacht te zijn afgeleverd en zullen wij de zaken gedurende een periode van 30 dagen voor rekening
en risico van de koper tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten opslaan, waarna wij
de zaken aan derden kunnen verkopen en leveren, zonder dat koper nog enige aanspraken kan doen
gelden op de zaken of op enige schadevergoeding of schadeloos-stelling.
Is geen termijn voor afname overeengekomen, dan zijn wij tot de in dit artikellid genoemde
maatregelen bevoegd, indien de zaken niet binnen 1 maand na onze uitnodiging daartoe door de
koper zijn afgenomen.
6.8 In afwijking van het in het vorige lid bepaalde, geldt ingeval van levering op afroep dat de
leveringstermijnen of –perioden door ons in overleg met de koper worden vastgesteld en schriftelijk
bevestigd. Tenzij in onze opdrachtbevestiging anders is vermeld, heeft de koper bij een
overeengekomen levering op afroep de plicht binnen 2 maanden volledig af te nemen. Indien de
voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens naar ons oordeel niet tijdig in ons bezit zijn,
wordt de levertijd door ons, in overleg met de koper, na de ontvangst van de gegevens opnieuw
vastgesteld en schriftelijk bevestigd.
6.9 Geleverde hoeveelheden kunnen afwijken van de overeengekomen hoeveelheden. Koper is
gehouden om het meer geleverde in ontvangt te nemen en te betalen, indien dat meerdere niet
meer dan 10% afwijkt van de overeengekomen hoeveelheden. Koper is gehouden om het mindere
geleverde in ontvangst te nemen, indien dat mindere niet meer dan 10% afwijkt van de
overeengekomen hoeveelheden, waarna wij koper dienovereenkomstig crediteren.
6.10 Eventuele retourzending aan ons moet altijd franco, onder opgave van redenen, geschieden: bij
niet inachtneming van deze voorwaarden zijn wij gerechtigd de retourzending te weigeren en/of
terug te sturen op kosten van de koper. Een retourzending geschiedt voor rekening en risico van de
koper, met dien verstande dat facturen betreffende zaken die door koper worden geretourneerd om
redenen die niet aan ons kunnen worden toegerekend voor 75% worden gecrediteerd.

Artikel 7 RECLAME

7.1 De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de
gegevens die hij ons verstrekt heeft. De koper moet waar het de in onze offertes, of wat daarvan ex
artikel 2 lid 2 van deze algemene voorwaarden deel uitmaakt, door ons verstrekte gegevens, maten
en gewichten, kleurechtheid e.d. betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met
kleine wijzigingen in constructies of onderdelen voor zover deze nodig zijn ten behoeve van een
goede uitvoering.
De door ons geleverde zaken mogen derhalve van de omschrijving in de opdracht afwijken, indien en
voor zover het gaat om kleine maatverschillen, verschillen in modellen e.d. en ondergeschikte
wijzigingen in constructies of onderdelen nodig voor een goede uitvoering.
7.2 De koper is gehouden – op straffe van verval van het reclamerecht – de door ons geleverde zaken
binnen 8 dagen na aflevering hiervan te (doen) beproeven. Indien bij de beproeving blijkt dat er
sprake is van een abusievelijke levering en/of gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, is
de koper verplicht zulks zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na de
beproeving, aan ons ter kennis te brengen.
Dit dient te geschieden per aangetekende brief, met daarin een nauwkeurige omschrijving van de
klacht en onder opgave van de factuur waarmee de betreffende zaken zijn geleverd.
7.3 Gebreken die ten tijde van de levering en beproeving niet uiterlijk waarneembaar waren, moeten
door de koper binnen 10 dagen na het aan het licht komen van deze gebreken, doch uiterlijk binnen
6 maanden nadat de betreffende zaken aan koper zijn geleverd, aan ons ter kennis worden gebracht
op de wijze als vermeld in het voorgaande lid.
7.4 Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons, betrekking hebbend op gebreken in de door ons
geleverde zaken, vervalt indien:
– de gebreken niet binnen de in lid 2 en 3 en lid 4 van dit artikel gestelde termijnen en/of niet op de
aldaar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;
– de koper ons geen of onvoldoende medewerking verleent ter zake van een onderzoek naar de
gegrondheid van de klachten;
– de koper de zaken in strijd met de voorschriften, althans op niet normale wijze heeft gebruikt en/of
heeft onderhouden, of indien de koper zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan
de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd;
– de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken, of indien zo’n termijn
ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 12 maanden sedert de
levertijd is verstreken;
– de toepassing en het gebruik van de zaken, met betrekking tot welke de klachten zijn geuit, door de
koper worden voortgezet.

7.5 Reclames betreffende berekende prijzen en andere klachten betreffende de factuur, moeten
binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij ons zijn ingediend, bij gebreke waarvan
vorderingen van de koper te zake jegens ons vervallen.
7.6 Het indienen van reclames geeft de koper niet het recht de ontvangst en/of betaling van de zaken
te weigeren dan wel op te schorten.
7.7 De koper dient te allen tijde ons de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.
7.8 Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of
onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens de koper zelf
of door derden aangebracht, blijven buiten de garantie.

Artikel 8 AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake van door ons geleverde zaken niet door
derden op zich zijn genomen, kan de koper jegens ons (garantie-)aanspraken als bedoeld in artikel 7
van deze algemene voorwaarden doen gelden.
Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en/of
materiaalfouten.
8.2 Indien voor ons aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige lid bestaat, zijn wij slechts gehouden
tot, zulks te onzer keuze:
(kosteloos) herstel van de gebreken, of
1. levering van vervangende zaken na (retour-)ontvangst van de gebrekkige zaken, of
2. terugbetaling van de ontvangen koopsom c.q. creditering van de aan de koper gezonden factuur,
met ontbinding zonder rechterlijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voorzoveel de
koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde zaken betrekking hebben, of
3. een in overleg met de koper te bepalen schadeloosstelling in een andere vorm dan hiervoor
bedoeld.
8.3 Indien de koper zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de
zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd of heeft doen uitvoeren, vervalt elke
garantieverplichting onzerzijds.

8.4 Behoudens onze eventuele verplichting(en) uit hoofde van het voorafgaande, zijn wij nimmer
gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan koper en aan anderen, tenzij sprake is van
opzet of grove schuld onzerzijds, door degene die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen
rechtens aan te tonen).
Voorts zijn wij niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade hoe ook
genaamd, winstderving en stilstandschade daaronder begrepen, geleden door de koper, diens
ondergeschikten en bij of door hem te werk gestelden of derden, ontstaan door gehele of
gedeeltelijke (her-)levering van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering of het uitblijven van
levering van de zaken of door de zaken zelf.
8.5 De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te
zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden
ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper op te
slaan.
8.6 De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering
van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden. Meer in het bijzonder vrijwaart de koper ons
voor aanspraken van derden ter zake van de vervaardiging en levering van een zaak die op zijn
aanwijzing door ons is gemaakt of dat wij op zijn aanwijzing hebben laten maken.
Tevens stelt de koper ons schadeloos voor alle kosten en schade die uit eventuele rechtsvorderingen
van derden voor ons kunnen ontstaan, zulks voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de
desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper komen.
8.7 De koper is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging
van de zaken, gereedschappen en materialen van ons, zodra deze zich op het werk bevinden, een en
ander voor zover niet te wijten aan een ons toe te rekenen tekortkoming.
8.8 Indien wij ingevolge het bepaalde in artikel 7 en 8 van deze algemene voorwaarden aansprakelijk
zijn en gehouden zijn een schadevergoeding dan wel schadeloosstelling aan koper te betalen, is die
schadevergoeding dan wel schadeloosstelling te allen tijde beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan 3
(drie) keer het bedrag van de factuur waarmee de betreffende gebrekkige zaken aan koper in
rekening zijn gebracht.

Artikel 9 EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 De door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot het moment van volledige betaling van de
betreffende factuur. De door ons aan de koper geleverde zaken zijn geleverd onder de opschortende
voorwaarde van volledige betaling van de factuur door de koper. Bij volledige betaling van het
factuurbedrag gaat de eigendom van de geleverde zaken van rechtswege op de koper over.

9.2 Indien ten gevolge van be- of verwerking door de koper ons eigendomsrecht, rustend op de door
ons geleverde zaken, verloren is gegaan, is de koper onverwijld verplicht op de door be- of
verwerking ontstane zaken ten behoeve van ons een bezitloos pandrecht te vestigen.
9.3 De koper is gerechtigd om de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te verkopen
of te gebruiken, alsdan is hij gehouden de verkregen gelden onverwijld aan ons over te dragen, dan
wel – indien niet tegen contante betaling is verkocht – de verkregen vordering onverwijld aan ons
over te dragen. De koper is niet gerechtigd om de zaken op welke wijze dan ook te vervreemden, te
bezwaren met een beperkt zekerheids- of genotsrecht, of anderszins aan ons verhaal te onttrekken.
9.4 De koper is verplicht om ons onmiddellijk mededeling te doen van aanspraken op of pogingen
van derden om de zaken, die bij ons in eigendom zijn, in hun macht te krijgen c.q. zich daarop te
verhalen. De koper is gehouden om zijnerzijds alles te doen om onze eigendoms- of
vorderingsrechten te beschermen.
9.5 Bij niet-nakoming door de koper van zijn in dit artikel genoemde verplichtingen c.q. bij
overtreding van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, zijn wij gerechtigd om na ingebrekestelling doch
zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, de zaken die op grond van het eigendomsvoorbehoud
of anderszins – nog – ons eigendom zijn, terug te nemen. De koper is gehouden om ons de plaats aan
te wijzen waar de zaken zich bevinden, de zaken als ons eigendom te identificeren en verleent ons
reeds nu voor alsdan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te (laten) betreden
teneinde de zaken terug te nemen.
9.6 Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar ons
in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de
reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet
de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het
recht de koper na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.
9.7 De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te
verzekeren en op ons verzoek deze verzekering aan te tonen.

Artikel 10 BETALING

10.1 Betaling moet geschieden in Nederlandse valuta (Euro’s), zonder aftrek van enige korting, voor
de eerste bestelling bij verzending van de goederen of contant ter plaatse bij afhaling.

Vervolgorders kunnen na goedkeuring op rekening geleverd worden, Tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen dient deze te zijn voldaan uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum ; dit alles tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank- of girorekening als de dag
van betaling.
10.2 Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor
een nadere ingebrekestelling is vereist en zijn alle vorderingen van ons op de koper, zonder dat
ingebrekestelling vereist is, onmiddellijk opeisbaar.
Alsdan hebben wij het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet
nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten,
onverminderd alle andere rechten uit het gemene recht voortvloeiend.
Wij zijn gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de
zaken of een garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper alsdan de
verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot anderszins
ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie(s), onverminderd ons recht op
schadevergoeding.
10.3 Is de koper in gebreke met tijdige betaling dan verbeurt hij aan ons, zonder dat een nadere
aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente
gelijk aan de geldende herfinancieringsrente van de De Nederlandsche Bank vermeerderd met 7%
per jaar, berekend over de koopprijs of het nog onbetaald gebleven gedeelte daarvan, welke rente
onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.
Voorts is de koper gehouden ons de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen die verband
houden met het incasseren van onze vorderingen. Deze kosten worden bepaald op 15% van de
hoofdsom, onverminderd ons recht om verdere redelijke kosten ex artikel 6:96, lid 2, sub c van het
Burgerlijk Wetboek in rekening te mogen brengen.
Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of nietbetaling voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou de koper volgens de in zijn land
bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben doch omstandigheden
of maatregelen buiten zijn controle de betaling hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige
wijze.
10.4 Betalingen strekken eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering
op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
10.5 Indien in de financiële positie van de koper na het totstandkoming van de overeenkomst, doch
voor de aflevering van de zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel
of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de
betalingsvoorwaarden te vorderen.

10.6 Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde
zaken verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van de koper.
10.7 Het recht van de koper om zijn eventuele vorderingen op ons te verrekenen wordt uitgesloten.
10.8 De gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-tijdige betaling, wanneer de
koper in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn ondercuratelestelling is
aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of de vorderingen van de koper wordt gelegd, en
wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.
10.9 Indien wij in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk worden gesteld,
komen alle door ons in verband met deze procedure gemaakte kosten voor rekening van de koper.

Artikel 11 ZEKERHEID

Wij zijn gerechtigd van de koper te vorderen, dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn
verplichtingen, zulks met name ook na de totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door ons
verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kunnen wij de uitvoering van onze verplichtingen
opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd de
rechten zoals die voor ons uit het gemene rechte voortvloeien.

Artikel 12 OVERMACHT

12.1 Onder overmacht moet worden verstaan elke omstandigheid buiten onze macht die van dien
aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd
(zogenaamde niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming).
Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook,
blokkade, boycot, staking, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en
onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf of in het bedrijf van onze
leveranciers, in- en uitvoerbeperkingen, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of
besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-) instanties.
12.2 Indien wij door overmacht de overeenkomst niet (tijdig) kunnen nakomen, hebben wij het recht
de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te
beschouwen, zulks te onzer keuze.
Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspraken.

Artikel 13 RECHTEN VAN INTELLECTUELE EN/OF INDUSTRIELE EIGENDOM
13.1 Ter zake door ons geleverde zaken behouden wij ons alle rechten van intellectuele en/of
industriële eigendom voor. Koper kan nimmer aanspraak maken op rechten van intellectuele en/of
industriële eigendom ter zake door ons aan hem geleverde zaken.
13.2 Wij behouden ons het recht om zaken te voorzien van onze eigen naam en het fabrieksmerk.
13.3 Indien koper constateert dat derden inbreuk maken op onze genoemde rechten van
intellectuele en/of industriële eigendom, is koper gehouden ons daarvan onverwijld in kennis te
stellen.
13.4 Het is koper uitdrukkelijk niet toegestaan om enig merk of ander onderscheidingsteken dat aan
ons toebehoort althans door ons wordt gebruikt, op welke manier dan ook te gebruiken.

Artikel 14 WIJZIGINGEN IN HET AANGENOMEN WERK

14.1 Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij door bijzondere opdracht van de koper, hetzij als gevolg
van wijziging(en) in het ontwerp of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet
overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de opdracht, behoren wanneer daaruit meerdere
kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk, en voor zover daaruit minder kosten ontstaan
als minderwerk.
14.2 Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het
moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het
sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

Artikel 15 MONTAGE

15.1 Indien blijkens de overeenkomst de zaken door ons op de door de koper aangewezen plaats
moeten worden gemonteerd, zal de koper zorgen of doen zorgen voor zodanige faciliteiten als
redelijkerwijze door ons ten behoeve van de montage kunnen worden verlangd.
15.2 Wij zullen eerst nadat de door ons verlangde faciliteiten op de betreffende plaats aanwezig zijn,
overgaan tot montage.
Voor schade, in de meest ruime zin van het woord bedoeld, ontstaan doordat de hiervoor bedoelde
faciliteiten niet (tijdig) op de betreffende plaats aanwezig zijn, hieronder begrepen doch daartoe niet
beperkt vertragingsschade, zijn wij niet aansprakelijk, een en ander overeenkomstig het bepaalde in
artikel 8, lid 4 van deze algemene voorwaarden.

Voor schade, in de meest ruime zin van het woord bedoeld, ontstaan bij ons doordat de hiervoor
bedoelde faciliteiten niet (tijdig) op de betreffende plaats aanwezig zijn, hieronder begrepen doch
daartoe niet beperkt bedrijfsschade, is de koper aansprakelijk.

Artikel 16 ONTBINDING

16.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke
verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de koper een schriftelijke ontbindingsverklaring tot
ons richt, zal hij te allen tijde ons eerst schriftelijk in gebreke moeten stellen en ons een redelijke
termijn moeten gunnen om alsnog onze verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te
herstellen, welke tekortkomingen de koper nauwkeurig schriftelijk moet melden.
16.2 Koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn
verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn
verplichtingen.
16.3 Indien wij instemmen met ontbinding, zonder dat sprake is van verzuim van onze zijde, hebben
wij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en
redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Ingeval van gedeeltelijke ontbinding
kan de koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door ons verrichte prestaties en
hebben wij onverkort recht op betaling voor de reeds door ons verrichte prestaties.

Artikel 17 EMBALLAGE
17.1 Door de koper (franco magazijn) geretourneerde emballage geeft recht op vergoeding van de
door ons berekende waarde van die emballage, indien die emballage aan ons is geretourneerd
binnen 6 (zes) maanden na dagtekening van de betreffende factuur en in gave staat verkeerd en
door ons aan koper is rekening was gebracht.
17.2 Indien door de koper geretourneerde emballage niet voor vergoeding in aanmerking komt,
brengen wij koper daarvan onverwijld op de hoogte, waarna koper binnen 30 (dertig) dagen de
emballage kan terugnemen, bij gebreke waarvan het ons vrijstaat vrijelijk over die emballage te
beschikken, zonder dat zulks leidt tot gehoudenheid tot betalen van schadevergoeding of enige
andere vorm van schadeloosstelling.

Artikel 18 TOEPASSELIJK RECHT

Op alle door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 GESCHILLENBESLECHTING
Alle geschillen van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit door ons aangegane
overeenkomsten en verrichte leveringen worden beslecht door de bevoegde rechter te Assen, tenzij
de koper ons binnen een maand nadat wij ons op dit beding hebben beroepen, schriftelijk laat weten
voor de beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
Wij behouden ons het recht voor om ons te wenden tot de rechter die op grond van het gemene
recht bevoegd is.

© 2021 RPCS • Industrieweg 2A• 9521 CE  Nieuw Buinen
info@rpcs.nl